Changelog

Aktualizacje są darmowe dla wszystkich jednostek, które zakupiły plik Dziennika Szkolenia OSP. Aby otrzymać aktualizację należy wysłać do nas email z podaniem jednostki dla której ma zostać wysłany zaktualizowany plik.

Wersja 1.2
 • Dodano program szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP zatwierdzony 11.05.2006 r.
 • Zwiększono dokładność w liczeniu % nieobecności w zajęciach


Wersja 1.3
 • zmniejszono logo PSP w zaświadczeniu
 • poprawiono wyświetlanie numeru tematu w Realizacji zajęć dydaktycznych
 • zwiększono ilość miejsca przeznaczonego do wpisywania wykładowców w Realizacji zajęć dydaktycznych


Wersja 1.4
 • poprawiono widoczność pola wyboru kursanta do wydruku zaświadczenia


Wersja 1.5
 • dodano zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla uczniów do szkoły oraz pracowników dla pracodawcy
 • zwiększono pole dla kierownika kursu w Potwierdzeniu udziału w szkoleniu
 • zwiększono pole dla daty egzaminu w protokole komisji egzaminacyjnej
 • dodano automatyczne liczenie godzin uczestnictwa w szkoleniu na podstawie obecności w Potwierdzeniu udziału w szkoleniu
 • zamieniono format: „nazwisko imię” na „imię nazwisko” w Zaświadczeniu


Wersja 1.6
 • zaktualizowano Arkusz Egzaminacyjny oraz Ewidencję Wydanych Zaświadczeń
 • dodano możliwość wprowadzenia dwóch wykładowców do szkolenia bhp. Jeden do instruktarzu ogólnego drugi do instruktarzu stanowiskowego


Wersja 1.7
 • dodano możliwość włączania i wyłączenia automatycznego liczenia godzin w Potwierdzeniu udziału w szkoleniu, na rzecz ręcznego wpisywania godzin
 • dodano arkusz [GMINY] z wzorem pisma do wójtów/burmistrzów gmin z informacją o zakończonym egzaminie i jego wynikach dla poszczególnych gmin
 • dodano statystyki dotyczące kursu w poszczególnych gminach w nowym arkuszu [GMINY]
 • dodano nowy arkusz [Kom] zawierający skierowanie na komorę dymową
 • dodano możliwość wystawiania duplikatu zaświadczenia


Wersja 1.8
 • dodano program szkolenia strażaków ratowników OSP część II
 • dodano program szkolenia z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach
 • dodano możliwość dokumentacji egzaminu poprawkowego, nowy arkusz [PROT POPR]


Wersja 1.9
 • dodatkowy program szkolenia doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • dodano możliwość wybrania organizatora jako KW PSP
 • poprawiono arkusz [6EGZ]


Wersja 2.0
 • dodano komentarze do wszystkich edytowalnych pól arkusza z instrukcją wypełniania i podaniem przykładowego wpisu
 • poprawiono arkusz [8EW.ZASW]
 • poprawiono arkusz [GMINY]
 • zmieniono kolejność kolumn w arkuszu [DANE-1] usprawniając proces wprowadzania danych z karty skierowania na szkolenie